Mở một new page trong HTML

Vì một lý do nào đó bạn muốn mở một liên kết ra ngoài một của sổ mới, ví dụ như bạn đang ở Firefox bạn muốn khi click vào một liên kết nó sẽ liên kết tới một. Trong HTML có thuộc tính taget=”_blank”, đối với trình duyệt cũ ví dụ như IE6 thì nó sẽ đúng với mục đính mình cần. Nhưng đối với những trình duyệt Web hiện đại như IE7 +, Firefox 3.6 +, Opera 9.5 + thì nó chỉ mở ra một tag mới chứ không phải mở ra một của sổ mới.